Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome

Activitatea 2 - Servicii integrate de ocupare adaptate nevoilor membrilor

grupului țintă și  cerințelor pieței muncii

 

 

Subactivitatea 2.1.  Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din randul tinerilor prin programe de ucenicie

 

                În perioada 21.08.2017 – 20.11.2017 Activitatea de program ucenicie nu a fost demarata. Expertii din cadrul proiectului au studiat comunitatea marginalizata in vederea identificarii de Grup tinta.

 

Rezultate/ realizări:

 • 24 dosare grup țintă

 

               În perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 Expertii din cadrul proiectului au continuat Identificarea tinerilor ucenici de la nivelul comunitatii, in vederea implicarii in programele de ucenicie la locul de munca,  prin invatarea de catre acestia a unei meserii si  obtinerea unei calificari care le va permite ocuparea unui loc de munca(Tabel nominal cu tineri ucenici). Au fost identificati agenti economici (3 angajatori ) de la nivelul judetului Dolj care realizeaza astfel de programe de ucenicie la locul de munca. Totodata s-au realizat materiale informative (1 set) privind modul de realizare a uceniciei la locul de munca si instrumentele minime care se utilizeaza in acest proces de catre factorii implicati

               Subactivitatea 2.2. Creşterea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a membrilor GT prin participarea la sesiuni de informare, consiliere, orientare profesională şi mediere pe piaţa muncii

 

                În perioada 21.08.2017 – 20.11.2017 s-au elaborat tipizatele necesare pentru realizarea procesului de monitorizare, control si raportare ale activităților realizate de către experții partenerului 2. Astfel s-a elaborat tipizatul privind stadiul de predare al documentelor lunare de către experţi precum și centralizarea acestor documente de raportare pentru cererea de rambursare. Alt demers realizat în perioada de raportare a vizat acordarea sprijinului experților proiectului în elaborarea documentelor lunare de raportare și respectarea termenelor limită în vederea realizării activităților planificate și sarcinilor primite. În acest sens s-a elaborat documentul tipizat pentru monitorizarea materialelor, documentelor și livrabilelor realizate lunar de către experţii partenerului 2. Document ce a fost completat cu livrabilele realizate de experti angajați în perioada de raportare și stadiul de realizare al lor.

- S-a elaborat procedura de furnizare a serviciilor de mediere a muncii din cadrul proiectului. Aceasta cuprinde cadrul general în care are loc procesul de mediere a muncii, precum şi intervenţiile planificate şi instrumentele utilizate în procesul de mediere a muncii pe tot parcursul proiectului. Sunt vizate pentru furnizarea serviciului de mediere 469 de persoane/ membri grup ţintă (GT). Acestea vor participa pe parcusul procesului de mediere la următoarele intervenţii: identificarea problemelor membrilor GT de alegere a meseriei potrivite; asistarea membrilor GT în elaborarea unui CV şi a unei Scrisori de intenţie; modalităţi de prezentare la un interviu; identificarea şi prezentarea de locuri de muncă şi angajatori pentru membrii GT şi medierea pe piaţa muncii a membrilor GT.

- S-a elaborat structura cadru a fişei de identificare a ofertelor de locuri de muncă existente la nivelul regiuni de implementare a proiectului, în vederea susţineri activităţilor de analiză şi cercetare a pieţei muncii. Aceasta se va completa într-un singur exemplar pentru fiecare ofertă de muncă identificată. Dacă o companie are mai multe locuri de muncă vacante/ ofertate se va completa câte o fişă pentru fiecare loc de muncă. Aceasta conţine informaţii despre firma (denumire, cod caen, adresa, persoana de contact etc); locul de muncă vacant (ocupaţia, nivelul de studii, calificare/specializare necesară, competenţe, experienţă de lucur, numărul de locuri de muncă, adresa, data estimată pentru încadrare) şi condiţii de muncă şi încadrare (natura contractului de muncă, vârstă, sex, starea de sănătate, tipul muncii, condiţii de muncă, condiţii de formare profesională, durata muncii, salarizare, alte aspecte utile).

- A fost realizata structura cadru a bazei de date cu angajatori şi locurile de muncă identificate pentru membrii grupului ţintă. Aceasta va fi completată lunar cu locurile de muncă identificate la nivel national. Fiecare loc de muncă va fi introdus o singură dată de la fiecare firma. Dacă o firma are mai multe locuri de muncă vacante se vor introduce separat. 

- O altă acţiune desfăşurată în perioada de raportare a vizat elaborarea instrumentului de identificare a problemelor membrilor grupului ţintă în alegerea meseriei. Instrument ce se utilizează la prima întâlnire de lucru cu fiecare membru al grupului ţintă. În urma identificări probelemlor membrilor grupului ţintă în alegerea meseriei se vor planifica personalizat următoarele intervenţii pentru fiecare.

 

Monitorizarea serviciilor de informare, consiliere, orientare profesională şi mediere pe piaţa muncii realizate de către experții partenerului 2 se va realiza de catre coordonatorul partenerului 2, in acest sens s-a elaborat tipizatul pentru documentul de monitorizare al stadiului de furnizare al serviciilor ținând cont de intervențiile planificate prin cererea de finanțare.

 

Rezultate/ realizări:

 • Procedura de furnizare a serviciilor de mediere pe piata muncii;
 • Fişă de identificare a ofertei de muncă;
 • Fişă de identificare a problemelor membrilor GT în alegerea meseriei.

 

            În perioada 21.11.2017 – 05.02.2018 S-au completat instrumentele de lucru care reflecta procesul de monitorizare, control si raportare ale activităților realizate de către experții partenerului 2. Astfel s-a completat instrumentul privind stadiul de predare al documentelor lunare de către experţi, precum și centralizarea acestor documente de raportare pentru cererea de rambursare (Centralizator stadiu predare documente de raportare lunare realizat).

          Alt demers realizat în perioada de raportare a vizat acordarea sprijinului experților proiectului în elaborarea documentelor lunare de raportare și respectarea termenelor limită în vederea realizării activităților planificate și sarcinilor primite. În acest sens s-a completat documentul pentru monitorizarea materialelor, documentelor și livrabilelor realizate lunar de către experţii partenerului 2. Document ce a fost completat cu livrabilele realizate de experti angajați în perioada de raportare și stadiul de realizare al lor (Raport de monitorizare materiale, documente şi livrabile elaborate de către experţi realizat).

          S-au identificat 37 de oferte de locuri de muncă existente la nivelul regiuni de implementare a proiectului, în vederea susţineri activităţilor de analiză şi cercetare a pieţei muncii. Acestea s-au completat într-un singur exemplar pentru fiecare ofertă de muncă identificată. Pentru companiile care au mai multe locuri de muncă vacante/ ofertate s-a completat câte un instrument (fisa) pentru fiecare loc de muncă. Ofertele de locuri de munca au fost identificate tinand cont de nivelul de educatie, experienta profesionala si nevoile grupului tinta (37 de oferte de munca identificate).

          A fost realizata o baza de date cu 26 de angajatori şi locurile de muncă identificate pentru membrii grupului ţintă. Aceasta a fost completată lunar cu locurile de muncă identificate la nivel regional. Fiecare loc de muncă a fost introdus o singură dată de la fiecare firma. Pentru firmele cu mai multe locuri de muncă vacante s-au introdus separat (1 baza de date cu angajatori). 

          O altă acţiune desfăşurată în perioada de raportare a vizat realizarea de sesiuni colective de identificare a problemelor membrilor grupului ţintă în alegerea meseriei. Au fost prezenti la sesiuni 126 de membri grup tinta. Instrumentul utilizat in cadrul sesiunilor este Fisa de identificare a problemelor grupului tinta in alegerea meseriei potrivite si tabele de prezenta cu participanti la sesiuni. Problemele identificate in cadrul sesiunilor au fost introduse in centralizatorul cu probleme, in baza caruia se vor planifica următoarele intervenţii personalizate pentru fiecare membru GT (126 de Fise de identificare a problemelor grupului tinta in alegerea meseriei completate).

          In perioada de raportare s-au realizat documentele ce stau la baza furnizarii serviciului de informare, consiliere si orientare profesionala a membrilor grupului tinta. Astfel expertii cu atributii de consiliere orientare au realizat procedura de furnizare a serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala si anexele. S-au elaborat 14 fise de informare profesionala pentru ocupatiile din proiect, respectiv fisa de informare profesionala 1. Brutar, 2. Patiser, 3. Cofetar, 4. Agent Curățenie, 8. Lucrător în Comerț, 9. Lucrător în Alimentație, 14.Babysitter, 5. Sudor Oxy-Gaz, 6.Tinichigiu Carosier, 7. Tâmplar manual, 10. Lucrător în structuri pentru construcții, 11. Constructor pietrar, 12. Tricotor manual, 13. Lucrător în finisarea textilelor și a pielii. Aceste fise sunt utilizate in cadrul sesiunilor de informare profesionala prividn ocupatiile vizate prin proiect.

          In baza interventiilor proiectate in procedura, s-a demarat sustinerea de sesiuni colective de informare si consiliere profesionala cu membrii grupului tinta. Astfel s-au realizat sesiuni colective de evaluare a nevoilor grupului tinta, cu 128 de membri. Instrumentele utilizate in cadrul  sesiunilor au fost Fişele de evaluare a nevoilor în vederea furnizării serviciilor proiectului si tabele de prezenta cu beneficiari. In urma identificari nevoilor, datele au fost introduse in centralizator in vederea planificarii urmatoarelor interventii persoanlizate cu fiecare membru grup tinta.

          Alta interventie realizata in perioada de raportare a fost evaluarea ocupationala, respectiv aplicarea inventarului de interese Holland in vederea identificarii intereselor profesionale ale membrilor grupului tinta. S-au realizat sesiuni colective cu 128 de membri ai grupului tinta, unde s-au completat Foaia de raspuns Holland si tabelele de prezenta. Interpretarea invetarului de interese s-a realizat de catre fiecare expert consiliere orientare, iar rezultatele obtinute s-au introdus in centralizatorul cu interese Holland. Totodata s-a completat Formular suport pentru consilierea profesională Holland pentru fiecare membru grup tinta, document ce face parte integranta din dosarul beneficiarului de servicii de consiliere orientare.

          Alt demers realizat in perioada de raportare, a vizat realizarea de sesiuni colective de informare profesionala privind cele 14 ocupatii din proiect cu 88 de membri grup tinta. Aceste sesiuni s-au desfasurat cu grupe de minim 9 persoane / sesiune, in cadrul carora s-au prezentat cele 14 ocupatii din proiect, din punct de vedere al domeniului ocupational, nivel de educatie, profil vocational, atributii si responsabilitati, conditii de munca si alte aspecte relevante.La finalul sesiunilor s-au completat tabelele de prezenta cu participantii.

          Activitatea de raportare a serviciilor furnizate in fiecare luna de raportare, se realizeaza de catre fiecare expert implicat in cadrul acestei subactivitati, prin completarea fiselor de furnizare de servicii de informare / consiliere /orientare / mediere a muncii, precum si a centralizatorului cu stadiul de furnizare al acestora. In baza acestor instrumente se monitorizeaza lunar gradul de furnizare al serviciilor catre membrii grup tinta conform interventiilor planificate prin proiect.

          Monitorizarea serviciilor de informare, consiliere, orientare profesională şi mediere pe piaţa muncii realizate de către experții partenerului 2 a fost realizat de catre responsabilul partenerului 2, in acest sens s-a completat documentul de monitorizare al stadiului de furnizare al serviciilor ținând cont de intervențiile planificate prin cererea de finanțare.

          S-au selectat 35 de persoane pentru participarea la activitatile din cadrul proiectului (2 persoane la ucenicie, 2 persoane la antreprenoriat si 31 persoane la formare profesionala cotinua)

 

Rezultate/ realizări:

 • Tabele de prezenta cu beneficiari de servicii de mediere a muncii realizate;
 • 1 set de documente de raportare privind stadiul de furnizare a serviciilor din proiect completate;
 • Procedură de furnizare a serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională către beneficiari proiectului realizata;
 • Anexe - Procedură de furnizare a serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională către beneficiari proiectului realizate;
 • 128 de Fişe de evaluare a nevoilor în vederea furnizării serviciilor proiectului completate;
 • 128 de Fișe de furnizare a serviciilor de consiliere orientare completate si supervizate;
 • 14 Fise de informare profesională realizate;
 • 128 de participanti la sesiunile de evaluare nevoi;
 • 128 participanti la sesiunile de consiliere profesionala (evaluare ocupationala);
 • 88 de participanti la sesiunile de informare profesionala;
 • 126 de participanti la serviciile de mediere;
 • Tabele nominale cu beneficiari de servicii de consiliere orientare completate de catre beneficiari;
 • 35 dosare noi GT.

 

           Subactivitatea 2.3: Cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii a membrilor GT prin participarea la programe de formare profesionala continua - calificare

           În perioada 21.08.2017 – 20.11.2017 O parte din grupul tinta a fost identificat si imediat dupa selectarea furnizorului externalizat vor demara si activitatile.

Rezultate/ realizări:

 • 139 dosare grup tinta
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Abordare integrată pentru comunitățile marginalizate rome” ID proiect: POCU/18/4/1/102470 Beneficiar: Comuna Caraula, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro

Please publish modules in offcanvas position.